Translaziun

tudestg ↔ rumantsch (sursilvan/rumantsch grischun)

englais – rumantsch (sursilvan/rumantsch grischun)
talian – rumantsch (sursilvan/rumantsch grischun)
franzos – rumantsch (sursilvan/rumantsch grischun)

Per questas cumbinaziuns linguisticas surpigl jau incumbensas da tut las domenas, sch’ellas n’èn betg memia specificas. Vus ma pudais trametter ils texts mintga mument, per che jau sappia decider, sche jau sai translatar ils texts.

Tariffas
Tariffa per lingia en il text da partenza, tudestg u rumantsch lingua da partenza CHF 2.90
Tariffa per lingia en il text da partenza, autras linguas sco lingua da partenza CHF 3.30
Pauschala minimala tudestg u rumantsch lingua da partenza (cun correctura) CHF 10.00

1 lingia da norma = 55 battidas, incl. spazis vids

englais – tudestg
talian – tudestg
franzos – tudestg

Per questas cumbinaziuns linguisticas èn mias domenas dal fatg: alimentaziun, sanadad, sport, film e musica. Jau translatesch era texts en linguatg general cun quests pèrs linguistics. En cas che Vus n’essas betg segir, sche Voss texts vegnan en dumonda, pudais Vus trametter els a mai ed jau As infurmesch, sche jau sai translatar els.

Tariffas
Tariffa per lingia en il text da partenza CHF 2.90
Pauschala minimala CHF 10.00

1 lingia da norma = 55 battidas, incl. spazis vids